April 8th Solar Eclipse

April 7, 2024

MPS Community:

We are excited to welcome back our students and staff tomorrow, April 8th.

As we prepare for the upcoming solar eclipse tomorrow, we want to emphasize the importance of safety during this rare and exciting event. While observing a solar eclipse can be a memorable experience, it's crucial to take precautions to protect your eyes and ensure your safety.

Our area will be experiencing a partial solar eclipse, with maximum eclipse at 3:23 PM. At this time, approximately 86% of the sun will be obscured by the moon. For more information about this, please see the links below:

We have made preparations to ensure student safety during the eclipse. As this event occurs during our elementary school day, students will be participating in learning activities related to the eclipse and our staff will reinforce the importance of protecting their eyes. Students will be limited to indoor activities after 2:00 PM, with the exception of dismissal. The only students permitted to be outdoors during the event will be classes that have made preparations and have the appropriate viewing devices.

Changes have also been made to our athletic events at the secondary level so they do not coincide with the maximum eclipse event. As the Child Family Center, Millville High School, Lakeside Middle School, and the Thunderbolt Academy will dismiss prior to 3:23 PM, we ask you to reinforce eclipse safety measures with your children.

Some important safety tips to keep in mind:

  • Do Not Look Directly at the Sun: Looking directly at the sun, even during an eclipse, can cause serious eye damage or even blindness. It's essential to never look directly at the sun without proper eye protection.
  • Use Certified Solar Viewing Glasses: If you plan to observe the eclipse, make sure to use solar viewing glasses that are certified for safe solar viewing. These glasses are specially designed to filter out harmful ultraviolet and infrared radiation.
  • Alternative Viewing Methods: If you prefer not to observe the eclipse directly, consider using alternative viewing methods such as pinhole projectors, solar filters for telescopes/binoculars, or live streams of the eclipse.

By following these safety guidelines, you can enjoy the solar eclipse safely and responsibly. We encourage you to take this opportunity to learn more about eclipses and marvel at the wonders of the universe while prioritizing your safety.

If you have any questions or concerns about safety during the solar eclipse, please don't hesitate to reach out to us. Thank you for your attention to this important matter, and we wish you a safe and enjoyable viewing experience!

----------

 

 

----------

7 avril 2024

Kominote MPS:

Nou kontan akeyi elèv nou yo ak anplwaye nou yo demen, 8 avril.

Pandan n ap prepare pou eklips solè k ap vini an demen, nou vle mete aksan sou enpòtans sekirite pandan evènman ra ak enteresan sa a. Pandan ke obsève yon eklips solè ka yon eksperyans memorab, li enpòtan pou pran prekosyon pou pwoteje je ou epi asire sekirite ou.

Zòn nou an pral fè eksperyans yon eklips solè pasyèl, ak eklips maksimòm nan 3:23 PM. Nan moman sa a, apeprè 86% nan solèy la pral bouche pa lalin nan. Pou plis enfòmasyon sou sa, tanpri gade lyen ki anba yo:

Nou te fè preparasyon pou asire sekirite elèv yo pandan eklips la. Kòm evènman sa a rive pandan jounen lekòl primè nou an, elèv yo pral patisipe nan aktivite aprantisaj ki gen rapò ak eklips la epi anplwaye nou yo pral ranfòse enpòtans pou pwoteje je yo. Elèv yo pral limite nan aktivite andedan kay la apre 2:00 PM, eksepte lage. Sèl elèv ki gen pèmisyon pou yo deyò pandan evènman an se klas ki te fè preparasyon epi ki gen aparèy gade apwopriye yo.

Chanjman yo te fèt tou nan evènman atletik nou yo nan nivo segondè pou yo pa kowenside ak evènman maksimòm eklips la. Kòm Child Family Center, Millville High School, Lakeside Middle School, ak Thunderbolt Academy pral ranvwaye anvan 3:23 PM, nou mande w pou ranfòse mezi sekirite eklips ak pitit ou yo.

Kèk konsèy sekirite enpòtan ou dwe sonje:

  • Pa gade solèy la dirèkteman: Gade solèy la dirèkteman, menm pandan yon eklips, sa ka lakòz gwo domaj nan je oswa menm avèg. Li esansyèl pou pa janm gade dirèkteman nan solèy la san pwoteksyon je apwopriye.
  • Sèvi ak Linèt Solè Sètifye: Si w gen plan pou obsève eklips la, asire w ke ou sèvi ak linèt Solè ki sètifye pou gade solè an sekirite. Linèt sa yo fèt espesyalman pou filtre radyasyon iltravyolèt ak enfrawouj danjere.
  • Metòd altènatif pou gade: Si ou prefere pa obsève eklips la dirèkteman, konsidere itilize metòd altènatif gade tankou pwojektè pinhole, filtè solè pou teleskòp/longvi, oswa kouran eklips la ap viv.

Lè w suiv direktiv sekirite sa yo, ou ka jwi eklips solè an san danje epi ak responsablite. Nou ankouraje w pou w pwofite opòtinite sa a pou w aprann plis sou eklips yo epi sezi wè bèl bagay linivè a pandan w ap bay sekirite w priyorite.

Si w gen nenpòt kesyon oswa enkyetid konsènan sekirite pandan eklips solè a, tanpri pa ezite kontakte nou. Mèsi pou atansyon ou bay pwoblèm enpòtan sa a, epi nou swete w yon eksperyans gade san danje epi agreyab!